🌸 Konkurs z okazji Dnia Matki! 🌸
 
Czy jesteś gotowy na wyjątkowy konkurs z okazji Dnia Matki? Przygotowaliśmy coś specjalnego dla wszystkich fantastycznych Mam!
Weź udział w konkursie i zrób Mamie prezent z okazji jej święta!

Zadanie Konkursowe dla Uczestnika:
Zaobserwuj profile na Instagramie @janssencosmeticspl oraz @zj_candles
Polub post konkursowy oraz kilka poprzednich na obu profilach.
Udostępnij post konkursowy w swojej relacji, oznaczając @janssencosmeticspl oraz @zj_candles
W komentarzu oznacz dwie osoby, które zapraszasz do wspólnej zabawy.
Nagroda: Wyjątkowe serum Floral Energy Serum od @janssencosmeticspl oraz świeczki sojowe od @zj_candles dla zwycięzcy!
Termin: Konkurs trwa do 20 kwietnia. Zwycięzca zostanie ogłoszony w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu.

Bądź częścią tej wyjątkowej celebracji Dnia Matki! ❤️ Powodzenia!

KONKURS „DZIEŃ MATKI”

§ 1 Postanowienia ogólne

Wyłącznym organizatorem oraz uprawnionym i zobowiązanym z tytułu przeprowadzenia konkursu pt. “DZIEŃ MATKI” zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka pod firmą Vista Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-505), ul. Krośnieńska 17/2L, NIP 5170226467, REGON: 180207183, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach strony internetowej  Instagram dostępnej pod adresem https://www.instagram.com/janssencosmeticspl/

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Zadanie Konkursowe

Zadanie Konkursowe dla Uczestnika:

1. Zaobserwować profil @janssencosmeticspl oraz @zj_candles

2. Polubić post konkursowy oraz kilka poprzednich

3. Udostępnić post konkursowy w swojej relacji, oznaczając @janssencosmeticspl oraz @zj_candles

4. W komentarzu oznacz dwie osoby, które zapraszasz do wspólnej zabawy

§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa

1. Każde zgłoszenie uczestnictwa do Konkursu poddawane jest następującym czynnościom materialno – technicznym:

a) moderacja zgłaszającej się osoby, pod którym to pojęciem rozumie się sprawdzenie poprawności danych zgłoszonej osoby i zadania pod kątem: rzetelności zgłoszenia, prawdziwości zgłoszenia, zgodności z zadaniem konkursowym, z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią niniejszego regulaminu;

b) weryfikacji czy zgłoszenie zawiera wszystkie elementy określone w § 3 oraz przewidziane dla zadania konkursowego określone w § 2 Regulaminu.

2. Moderacja prowadzona jest w dniach od poniedziałku do piątku i trwa nie dłużej niż 24 godziny od chwili prawidłowego dodania zgłoszenia;

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

4. Każdy Zgłaszający może w ramach uczestnictwa w Konkursie wziąć udział kilka razy w zależności od ilości napisanych komentarzy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń, które nie spełniają warunków Konkursu, naruszają dobre obyczaje lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4 Czas i miejsce trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.05.2024 r. i trwa do 20.05.2024 r. włącznie.

2. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 21.05.2024r.

§ 5 Ocena

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje losowanie.

2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym regulaminem lub nadużycie prawa do udziału w Konkursie.

§ 6 Nagrody

1.      W dniu rozstrzygnięcia konkursu, spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wylosowana jedna osoba. Wygrana: Wyjątkowe serum Floral Energy Serum od @janssencosmeticspl oraz świeczki sojowe od @zj_candles

2.      Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21.04.2024r. i zostanie ogłoszone na profilu marki @janssencosmetics oraz @zj_candles na stronie Instagram.com

3.      Przekazanie nagród odbędzie się kurierem w terminie do 14 dni liczonych od dnia podania przez Zwycięzcę danych, o których mowa w ust. 4 poniżej.

4.      5. Warunkiem przesłania przez Organizatora Nagród jest podanie (po uprzednim wystąpieniu o ich udostępnienie przez Organizatora)  następujących danych osobowych:

a)      imienia i nazwiska Zwycięzcy;

b)     adresu e-mail;

c)      adresu zamieszkania Zwycięzcy;

d)      numeru telefonu kontaktowego do Zwycięzcy

5.      Zwycięzcy, którzy w ciągu 3 tygodni od otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody, nie prześlą do Organizatora danych o których mowa w ust. 4, bezpowrotnie tracą prawo do Nagrody.

6.      Nagroda nieodebrana przez Zwycięzce przechodzi na własność Organizatora i pozostają wyłącznie do jego dyspozycji. Nagrody przewidzianej w Konkursie nie można zamienić na inne nagrody.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych przez Organizatora i jednocześnie fundatora nagród, tj. Vista Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-505), ul. Krośnieńska 17/2L, NIP 5170226467, REGON: 180207183.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Vista Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-505), ul. Krośnieńska 17/2L, NIP 5170226467, REGON: 180207183.

3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych fundatorowi nagród wskazanemu w ust. 1 powyżej na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestniczenia w Konkursie i otrzymania Nagrody.

5. Uczestnikowi oraz Zgłaszającemu przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

 § 8 Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie podczas lub w związku z Konkursem wizerunku osób trzecich lub ich oznaczenie na profilu Uczestnika bez ich zgody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród należy zgłaszać do producenta lub sprzedawcy Nagród.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz informacje dotyczące niniejszego Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.janssen-cosmetics.pl

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego art. 919 – 921 oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników w związku z prowadzonym Konkursem.

7. Konkurs nie jest sponsorowany , popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.