Zwroty

Zwroty
a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt Sprzedawcy. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony towar musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim, w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Zgodnie z artykułem nr 38, pkt. 5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Vista. Sp. z o.o. zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta ponosi Sprzedawca.
b) Prawo do odstąpienia od umowy
Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę VISTA Sp. Z o.o. telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (VISTA Sp. z o.o., ul. Krośnieńska 17/2L, 35-505 Rzeszów, Tel. 17 740 15 10, [email protected] ). W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.
Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie VISTA Sp. z o.o. w ciągu 14 dni.
Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, VISTA Sp. z o.o. zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez VISTA Sp. z o.o., standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. VISTA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.
Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:
VISTA Sp. z o.o.
Ul. Krośnieńska 17/2L
35-505 Rzeszów

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.
VISTA Sp. z o.o. ponosi koszty zwrotu towaru.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:
które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.
Formularz odstąpienia od umowy
Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i
odesłanie go na poniższy adres:
— VISTA Sp. z o.o., ul. Krośnieńska 17/2L, 35-505 Rzeszów, Tel. 17 740 15 10, [email protected]
— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić
c) Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Vista Sp. z o.o. nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami ani za skutki niezastosowanie się do tych wskazówek.
d) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
e) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia doko